Systemy CMS

System zarz?dzania tre?ci? (CMS) pozwali Twojej firmie na samodzieln? edycj? zawarto?ci strony internetowej. Do obs?ugi takiego systemu Twoi pracownicy nie b?d? musieli posiada? wiedzy z zakresu zaawansowanych technologii informatycznych. Zarz?dzanie stron? www w tak przyjazny sposb b?dzie mo?liwe dzi?ki edytorowi WYSIWYG (ang. What you see is what you get, czyli otrzymujesz to, co widzisz).

Systemy CMS charakteryzuj? si? prostym i ?atwym w obs?udze panelem administracyjnym zapewniaj?cym szybko i intuicyjn? jego obs?ug?. Dzi?ki modu?owej budowie b?dziesz mg? w przysz?o?ci rozbudowywa? swoj? <stron? internetow? o nowe bloki modu?w.