Flash

Adobe Flash (dawniej Macromedia Flash) program komputerowy, technologia tworzenia animacji z wykorzystaniem grafiki wektorowej na zasadzie klatek kluczowych. Powsta?e pliki .swf, zwane cz?sto "plikami Flash" mo?na odtwarza? na stronie za pomoc? przegl?darki internetowej z zainstalowan? odpowiedni? wtyczk? (np. Adobe Flash Player) lub w oddzielnym programie do tego przeznaczonym. Od wersji Flash 5, program wyposa?ony zosta? w j?zyk programowania do obs?ugi zdarze? (np. klikni?cie elementu mysz?) ActionScript. Dzi?i temu we Flashu mo?na tworzy? programy, interaktywne animacje i programy, np. popularne w sieci WWW gry Flash. Oprcz tego, pliki Flash s? wykorzystywane do internetowych reklam i prezentacji. Istniej? rwnie? strony internetowe ca?kowicie oparte na plikach Flash.

Zmiany wprowadzone w wersji Flash MX 2004 (w szczeglno?ci ActionScript 2) czyni? z niego ?rodowisko programistyczne. Macromedia na technologii Flash opiera?a rwnie? inne swoje produkty takie jak Adobe Breeze czy FlashPaper.

Wikipedia