Stosowane technologie

xhtml j?zyk s?u??cy do tworzenia stron www oglnego przeznaczenia,
css j?zyk s?u??cy do opisu formy prezentacji (wy?wietlania) stron www,
php skryptowy j?zyk programowania,
mysql system zarz?dzania relacyjnymi bazami danych,
js zorientowany obiektowo skryptowy j?zyk programowania,
cms systemem pozwalaj?cy w ?atwy sposb zarz?dza? struktur? oraz tre?ci? serwisu internetowego

Czym s? pliki Cookie

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz r?ne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazw? strony internetowej, z ktrej pochodzi, d?ugo?? ?ycia ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer s?u??cy do identyfikacji przegl?darki, z jakiej nast?puje po??czenie ze stron? internetow?.

Polityka plikw Cookie

 1. W zwi?zku z udost?pnianiem zawarto?ci serwisu internetowego webbyweb.pl stosuje si? tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urz?dzeniu ko?cowym u?ytkownika, ktre serwery mog? odczyta? przy ka?dorazowym po??czeniu si? z tego urz?dzenia ko?cowego, mo?e tak?e u?ywa? innych technologii o funkcjach podobnych lub to?samych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotycz?ce cookies maj? zastosowanie rwnie? do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisw internetowych. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowi? dane informatyczne, w szczeglno?ci pliki tekstowe, ktre przechowywane s? w urz?dzeniu ko?cowym u?ytkownika serwisu internetowego webbyweb.pl. Cookies zazwyczaj zawieraj? nazw? domeny serwisu internetowego, z ktrego pochodz?, czas przechowywania ich na urz?dzeniu ko?cowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies wykorzystywane s? w celu:
  1. dostosowania zawarto?ci stron serwisu internetowego do preferencji u?ytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczeglno?ci pliki te pozwalaj? rozpozna? urz?dzenie u?ytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wy?wietli? stron? internetow?, dostosowan? do jego indywidualnych potrzeb,
  2. tworzenia statystyk, ktre pomagaj? zrozumie?, w jaki sposb u?ytkownicy serwisu korzystaj? ze stron internetowych, co umo?liwia ulepszanie ich struktury i zawarto?ci,
  3. utrzymania sesji u?ytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzi?ki ktrej u?ytkownik nie musi na ka?dej podstronie serwisu ponownie wpisywa? loginu i has?a,
  4. dostarczania u?ytkownikom tre?ci reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowa?.
 3. W ramach serwisu internetowego webbyweb.pl mo?emy stosowa? nast?puj?ce rodzaje plikw cookies:
  1. "niezb?dne" pliki cookies, umo?liwiaj?ce korzystanie z us?ug dost?pnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniaj?ce pliki cookies wykorzystywane do us?ug wymagaj?cych uwierzytelniania w ramach serwisu,
  2. pliki cookies s?u??ce do zapewnienia bezpiecze?stwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadu?y? w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
  3. pliki cookies, umo?liwiaj?ce zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
  4. "funkcjonalne" pliki cookies, umo?liwiaj?ce "zapami?tanie" wybranych przez u?ytkownika ustawie? i personalizacj? interfejsu u?ytkownika, np. w zakresie wybranego j?zyka lub regionu, z ktrego pochodzi u?ytkownik, rozmiaru czcionki, wygl?du strony internetowej itp.,
  5. "reklamowe" pliki cookies, umo?liwiaj?ce dostarczanie u?ytkownikom tre?ci reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowa?.
   1. W wielu przypadkach oprogramowanie s?u??ce do przegl?dania stron internetowych (przegl?darka internetowa) domy?lnie dopuszcza przechowywanie plikw cookies w urz?dzeniu ko?cowym u?ytkownika. U?ytkownicy serwisu mog? dokona? w ka?dym czasie zmiany ustawie? dotycz?cych plikw cookies. Ustawienia te mog? zosta? zmienione w szczeglno?ci w taki sposb, aby blokowa? automatyczn? obs?ug? plikw cookies w ustawieniach przegl?darki internetowej b?d? informowa? o ich ka?dorazowym zamieszczeniu w urz?dzeniu u?ytkownika serwisu internetowego. Szczeg?owe informacje o mo?liwo?ci i sposobach obs?ugi plikw cookies dost?pne s? w ustawieniach oprogramowania (przegl?darki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawie? w zakresie cookies oznacza, ?e b?d? one zamieszczone w urz?dzeniu ko?cowym u?ytkownika, a tym samym b?dziemy przechowywa? informacje w urz?dzeniu ko?cowym u?ytkownika i uzyskiwa? dost?p do tych informacji.
   2. Wy??czenie stosowania cookies mo?e spowodowa? utrudnienia korzystanie z niektrych us?ug w ramach naszych serwisw internetowych, w szczeglno?ci wymagaj?cych logowania. Wy??czenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku mo?liwo?ci czytania lub ogl?dania tre?ci zamieszczanych w serwisie internetowym webbyweb.pl z zastrze?eniem tych, do ktrych dost?p wymaga logowania.
   3. Pliki cookies mog? by? zamieszczane w urz?dzeniu ko?cowym u?ytkownika serwisu internetowego webbyweb.pl, a nast?pnie wykorzystywane przez wsp?pracuj?cych z serwisem reklamodawcw, firmy badawcze oraz dostawcw aplikacji multimedialnych.
   4. Jak wy??czy? pliki cookie w przegl?darce ?

 
http://webbyweb.pl Portfolio Polityka plikw Cookie