ZakresKompetencji

 • Strony internetowe
 • Sklepy internetowe
 • Systemy zarz?dzania tre?ci?
 • Pozycjonowanie stron
 • Animacje Flash i grafika
 • Identyfikacja wizualna

WebbyNews

Nowa ods?ona strony

Nadszed? dzie? w którym now?  stron? www m?odej i pr??nie rozwijaj?cej si? agencji interaktywnej ujrza?y oczy internetu. Zach?camy do poznania jej potencja?u.

Czym s? pliki Cookie

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz ró?ne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazw? strony internetowej, z której pochodzi, „d?ugo?? ?ycia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer s?u??cy do identyfikacji przegl?darki, z jakiej nast?puje po??czenie ze stron? internetow?.

Polityka plików Cookie

 1. W zwi?zku z udost?pnianiem zawarto?ci serwisu internetowego webbyweb.pl stosuje si? tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urz?dzeniu ko?cowym u?ytkownika, które serwery mog? odczyta? przy ka?dorazowym po??czeniu si? z tego urz?dzenia ko?cowego, mo?e tak?e u?ywa? innych technologii o funkcjach podobnych lub to?samych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotycz?ce cookies maj? zastosowanie równie? do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowi? dane informatyczne, w szczególno?ci pliki tekstowe, które przechowywane s? w urz?dzeniu ko?cowym u?ytkownika serwisu internetowego webbyweb.pl. Cookies zazwyczaj zawieraj? nazw? domeny serwisu internetowego, z którego pochodz?, czas przechowywania ich na urz?dzeniu ko?cowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies wykorzystywane s? w celu:
  1. dostosowania zawarto?ci stron serwisu internetowego do preferencji u?ytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególno?ci pliki te pozwalaj? rozpozna? urz?dzenie u?ytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wy?wietli? stron? internetow?, dostosowan? do jego indywidualnych potrzeb,
  2. tworzenia statystyk, które pomagaj? zrozumie?, w jaki sposób u?ytkownicy serwisu korzystaj? ze stron internetowych, co umo?liwia ulepszanie ich struktury i zawarto?ci,
  3. utrzymania sesji u?ytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzi?ki której u?ytkownik nie musi na ka?dej podstronie serwisu ponownie wpisywa? loginu i has?a,
  4. dostarczania u?ytkownikom tre?ci reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowa?.
 3. W ramach serwisu internetowego webbyweb.pl mo?emy stosowa? nast?puj?ce rodzaje plików cookies:
  1. "niezb?dne" pliki cookies, umo?liwiaj?ce korzystanie z us?ug dost?pnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniaj?ce pliki cookies wykorzystywane do us?ug wymagaj?cych uwierzytelniania w ramach serwisu,
  2. pliki cookies s?u??ce do zapewnienia bezpiecze?stwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadu?y? w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
  3. pliki cookies, umo?liwiaj?ce zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
  4. "funkcjonalne" pliki cookies, umo?liwiaj?ce "zapami?tanie" wybranych przez u?ytkownika ustawie? i personalizacj? interfejsu u?ytkownika, np. w zakresie wybranego j?zyka lub regionu, z którego pochodzi u?ytkownik, rozmiaru czcionki, wygl?du strony internetowej itp.,
  5. "reklamowe" pliki cookies, umo?liwiaj?ce dostarczanie u?ytkownikom tre?ci reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowa?.
   1. W wielu przypadkach oprogramowanie s?u??ce do przegl?dania stron internetowych (przegl?darka internetowa) domy?lnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urz?dzeniu ko?cowym u?ytkownika. U?ytkownicy serwisu mog? dokona? w ka?dym czasie zmiany ustawie? dotycz?cych plików cookies. Ustawienia te mog? zosta? zmienione w szczególno?ci w taki sposób, aby blokowa? automatyczn? obs?ug? plików cookies w ustawieniach przegl?darki internetowej b?d? informowa? o ich ka?dorazowym zamieszczeniu w urz?dzeniu u?ytkownika serwisu internetowego. Szczegó?owe informacje o mo?liwo?ci i sposobach obs?ugi plików cookies dost?pne s? w ustawieniach oprogramowania (przegl?darki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawie? w zakresie cookies oznacza, ?e b?d? one zamieszczone w urz?dzeniu ko?cowym u?ytkownika, a tym samym b?dziemy przechowywa? informacje w urz?dzeniu ko?cowym u?ytkownika i uzyskiwa? dost?p do tych informacji.
   2. Wy??czenie stosowania cookies mo?e spowodowa? utrudnienia korzystanie z niektórych us?ug w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególno?ci wymagaj?cych logowania. Wy??czenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku mo?liwo?ci czytania lub ogl?dania tre?ci zamieszczanych w serwisie internetowym webbyweb.pl z zastrze?eniem tych, do których dost?p wymaga logowania.
   3. Pliki cookies mog? by? zamieszczane w urz?dzeniu ko?cowym u?ytkownika serwisu internetowego webbyweb.pl, a nast?pnie wykorzystywane przez wspó?pracuj?cych z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.
   4. Jak wy??czy? pliki cookie w przegl?darce ?

 
Previous
JMSC - kostka brukowa
JMS Construction
Projekt zrealizowany dla firmy ?wiadcz?cej szeroko rozumiane us?ugi budowlane.
jmms.pl
level system
Level system
Strona firmowa dystrybutora opakowa?, materia?y eksploatacyjne i oprogramowania.
levelsystem.pl
A&W-tir cz??ci
A&W - tir cz??ci
Strona wizytówka sklepu z cz??ciami do samochodów ci??arowych.
czescidociezarowek.com.pl
Kostki lodu
Kostki lodu
Strona internetowa warsztatu pojazdów ci??arowych.
serwisciezarowek.pl
Trans-kon
Trans-kon
Projekt strony wizytówki dla firmy ?wiadcz?cej us?ugi transportowe.
trans-kon.pl
Drzewogród
DrzewOgród
Centrum ogrodnicze ?widczy profesjonalne us?ugi projektowania ogrodów.
drzewogrod.pl
Edu-art
Edu-art
Strona firmy kamieniarskiej oparta o przyjemny layout. Oferta skierowana dla du?ych i ma?ych odbiorców.
kamien-bedzin.pl
Fertigopak
Fertigopak
Strona www b?d?ca wizytówk? i katalogiem oferowanych przez firm? produktów.
fertigopak.pl
flashcom
Flashcom
Producentem innowacyjnych rozwi?za? do zarz?dzania gospodark? magazynow? w sklepach i hurtowniach.
flashcom.pl
Judo
Syko?a Judo
Strona internetowa szko?y Judo prowadzonej przez utytu?owanych instruktorów.
scjudokrakow.pl
ipact
Impact
Projekt graficzny i wykonanie dla firmy dzia?aj?cej w bran?y kredytowej.
im-pact.pl
maszyny budowlane
Dr-rent
"Dobry zwyczaj wypo?yczaj" - has?o przewodnie wypo?yczalni sprz?tu budowlanego.
dr-rent.pl
solar heat
Solar heat
Witryna prezentuje aktualn? ofert? nowoczesnych systemów grzewczych. Animacje flash, formularze.
solar-heat.pl
Next